Legatum Fellow-Niki Gomez


This is one of a series of web bios of the 2008 Fellows in MIT's Legatum Center for Development and Entrepreneurship.  Fellow: Niki Gomez.